Uniform Accessories Bohemia s.r.o.


Go to content

Politika kvality


Politika kvality pro naší společnost Uniform Accessoires Bohemia, s.r.o.

Cílem všech našich činností je vždy splnění požadavků zákazníka při realizaci strojního vyšívání a obchodní činnosti. Naše společnost neustále sleduje trendy a svým pružným přizpůsobováním organizace a řízení firmy i jejího informačního systému se neustále přizpůsobujeme změnám trhu a tím se snažíme o profesionální úroveň výrobků. Naše společnost udržuje vysokou technickou a technologickou úroveň výroby a neustále tuto úroveň zlepšuje. Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému kvality. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. S dodavateli máme navázány vzájemně výhodné obchodní vztahy. Používáme takové vstupy, které povedou v příslušném tržním segmentu k nabídce špičkové kvality výstupů. Naší snahou je být v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a tím plnit požadavky systému managementu kvality. Vedení společnosti se tímto zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému. Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.
Hiermit stelle cih Qualitätspolitik für unsere Gesellschaft Uniform Accessoires Bohemia GmbH aus

Das Ziel alles unserer Tätigkeiten ist stets die Erfüllung der Anforderungen des Kundens bei Realisierung von Maschinenstickerei und Handelstätigkeiten. Unsere Gesellschaft verfolgt ständig Trende und durch ihre flexible Anpassungsfähigkeit der Organisation und Leistung der Firma und ihres Informationsystems passen wir uns ständig den Marktveränderungen an und damit bemühen wir uns um profesionelles Niveau unserer Erzeugnisse. Unsere Gesellschaft hält sich auf hohem technischen und technologischen Produktionsniveau und ständig verbessert sie diesel Niveau. Jeder Mitarbeiter ist von dem Sinn der Qualität für die Prosperität der Gesellschaft überzeugt, kennt seine Verantwortung und seinen Plat zim Systém der Qualität. Hochwertige und verantwortungsvolle Arbes von jedem einzelnen Mitarbeiter garantiert den Erfolg unserer Gesellschaft. Alle unsere Lieferanten sind whig genau nach unseren Bedürfnissen und Spezifikationen zu liefern. Mit den Lieferanten haben wir gegenseitig günstige Handelsbeziehuungen aufgenommen. Wir benützen solche Inpute, die im zubehörigen Handelssegment zum Angebot von Spitzenqualität am Output führen.
Wir bemühen uns in Übereinstimmung mit den Forderungen der Norm ČSN EN ISO 9001:2001 zu sein und damit die Forderungen des Qualitätmanagemensystems zu erfüllen. Die Leitung der Gesellschaft verpflichtet sich damit zur regelmässigen Nachprüfung der Funktionsfähigkeit des Systems. Mit dieser genehmigten und verkündeten Qualitätspolitik verpflichten wir uns bei dem eingeführten Systém die Effektivität ständig zu steigern. ‚anderungen in der Organisation und im management Arden auf die Qualitätsverbesserung der Produktion in der Gesellschaft gerichtet. Die Qualitätsverbesserung verstehen wir als einen dauerhaften und systematischen Prozess.

Úvod | Politika kvality | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu